Una dintre cele mai laborioase faze ale procedurii succesorale notariale este cercetarea compunerii masei succesorale. În această etapă moștenitorii, pe baza acordului lor, vor declara bunurile ce compun masa succesorală, cotele părți din drepturile defunctului și vor prezenta acte doveditoare pentru fiecare drept în parte.

Vă prezentăm în următoarele rânduri, fără a fi exhaustivă, o listă  cu aceste „acte doveditoare”, listă ce urmează a fi particularizată pentru fiecare caz:

 • contract de vânzare-cumpărare;
 • autorizație de construire și proces verbal de recepție a lucrării;
 • certificat de atestare a edificării construcției;
 • acte de dezmembrare și/sau apartamentare;
 • contracte de împrumut sau contracte de credit realizate în vederea achitării prețului vânzării/cumpărării;
 • dovada achitării integrale a prețului (dacă prețul a fost achitat integral ulterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare);
 • adresa de la creditor cu situația soldului creditului rămas neachitat de la data decesului defunctului pentru a fi înscris în pasivul succesoral;
 • contract de schimb;
 • contract  de donație;
 • contract de întreținere sau de rentă viageră;
 • act de partaj voluntar sau succesoral;
 • certificate de moștenitor;
 • sentințe civile prin care defunctul a dobândit în patrimoniul său bunuri mobile şi/sau imobile;
 • titluri de proprietate prin care s-a re(constituit) drept de proprietate pe numele defunctului sau a autorilor acestuia;
 • intabulări și lucrări cadastrale (dacă sunt efectuate) pentru bunurile imobile incluse în masa succesorală. Certificatele de moștenitor și partajele voluntare sau succesorale beneficiază de clemența legiuitorului în privința formalităților de publicitate imobiliară, în sensul că actele susmenționate pot fi încheiate de notar, la cererea părților, fără ca acestea să fi efectuat anterior documentația cadastrală și intabularea imobilelor ce fac obiectul  masei succesorale sau a masei partajabile, urmând ca formalitățile de publicitate imobiliară să fie efectuate de moștenitori după eliberarea certificatului de moștenitor și/sau autentificarea actului de partaj;
 • certificate fiscale pentru toate imobilele și /sau autovehiculele ce fac obiectul  masei succesorale;
 • adeverințe de rol agricol pentru terenuri;
 • certificate de acționar însoțite de un extras de cont eliberat de Regisco necesar actualizării numărului de acțiuni precum și evaluarea acestora;
 • act de donație sau concesiune locuri de veci însoțite de adeverința de valoare emisă de administrația cimitirelor (pentru cimitirele aflate în administrația publică), sau emisă de parohie (cazul cimitirului parohial);
 • extrase de cont;
 • acte ale societăților în care defunctul deținea calitatea de asociat sau acționar;
 • dovezi ale dreptului de autor, s.a.m.d.;

Bineînțeles că nu toate actele susmenționate vor fi necesare dezbaterii unei succesiuni, notarul va aprecia, pentru fiecare dosar succesoral în parte, ce fel de acte sunt necesare soluționării acestuia.