Onorariile biroului notarial sunt stabilite în sumă fixă sau procentual, funcție de valorile din act, conform ordinului M.J. nr 177/C/19.01.2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 70/26.01.2024. Tarifele se percep în raport de complexitatea actului, de durata serviciului, de cazuistica pe care o implică speța.  Având în vedere complexitatea operațiunii de taxare, aceasta se va efectua numai de către notarul public, după o discuție prealabilă cu partea contractuală.

Stimați clienți, vă informăm că toate lucrările efectuate în afara programului de lucru presupun perceperea unor tarife majorate.

Pentru a evita orice neplăceri vă rugăm să vă informați la depunerea actului în legătură cu costul acestuia.

Operațiuni care beneficiază de reducere de onorariu

15%  pentru actele în care avocații sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai bunului

30% pentru actele încheiate în cadrul programului „Prima Casă”

70% pentru actele în care magistrații/soții/copiii minori ai acestora au calitatea de dobânditori ai bunului

90% pentru actele în care notarii publici/soții/copiii minori ai acestora au calitatea de dobânditori ai bunului

IMPOZITUL PE VENITUL REALIZAT DIN TRANZACȚII IMOBILIARE

Acte intre vii

La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacţiei prin aplicarea următoarelor cote:

a) 3% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.

Succesiuni

  • Pentru succesiunile finalizate în termen de până la 2 ani nu se plătește impozit
  • Pentru succesiunile finalizate după 2 ani de la  deces : 1% din valoarea masei succesorale

Note

  • Impozitul se calculează la valoarea declarata de părți.  În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici cu experţi evaluatori autorizaţi în condiţiile legii, impozitul se calculează la nivelul valorii stabilite prin studiul de piaţă.
  • La actele de donație intre rude/afini pana la gradul 3 inclusiv, precum și intre soți nu se plătește impozit
  • La actele de partaj nu se datorează impozit
  • La actele de schimb impozitul se calculează la valoarea fiecărui bun în parte

TARIFE ANCPI

Intabulare

  • 0,15% din valoarea imobilului pentru persoane fizice
  • 0,5 % din valoarea imobilului pentru persoane juridice

Eliberare Extras Informativ: 20 lei

Eliberare Extras de Autentificare: 40 lei

Eliberare copii arhivă: 25 lei/încheiere– termen normal (3-4 zile lucrătoare)