1. Acordarea de consultații juridice scrise sau verbale, la solicitarea parților sau pe baza de contract cu durată determinată.

În cazul în care, în urma acordării respectivelor consultații, parțile încheie un act notarial în cadrul biroului, cuantumul onorariului perceput pentru consultația juridică se scade din onorariul final calculat pentru încheierea actului.

2. Redactarea încrisurilor cu conținut juridic, la solicitarea părților.

3. Autentificarea actelor redactate de către notarul public, de parte sau de avocatul/consilierul juridic al părții, în măsura în care legea permite:

 • antecontracte de vânzare-cumpărare
 • acte de înstrăinare mobiliară și imobiliară ( contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donație, contracte de renta viageră și de întreținere, acte de dare în plată)
 • constituiri de drepturi reale imobiliare
 • contracte de arendă
 • acte de alipire și acte de dezmembrare imobile
 • acte de partaj voluntar
 • contracte de comodat și de închiriere bunuri
 • contracte de împrumut cu sau fără garanție
 • contracte de gaj și ipotecă (inclusiv înscrierea acestora la arhiva electronica și la cartea funciară)
 • contracte de mandat
 • contracte de cesiune de creanță, novație, subrogație, remitere de datorie
 • contracte de mecenat și sponsorizare
 • testamente
 • declarații (privind bunuri mobile sau imobile, referitoare la persoane, privind diferite situații de fapt, necesare la divorț, privind statutul civil al persoanei, de acceptare sau de renunțare la succesiune, de notorietate, privind valorificarea unor drepturi prevazute de legi speciale, pentru acordarea de burse, rechizite sau alte ajutoare bănești, privind plecarea în străinătate a minorilor, neînsoțiți de părinti, etc.)
 • procuri generale și speciale (referitoare la bunuri mobile și imobile, de administrare bunuri, de înstrăinare bunuri, referitoare la succesiuni, judiciare, pentru tranzacționarea de titluri de valoare, ridicarea de drepturi bănești, etc.)
 • Convenții de modificare al regimului matrimonial și alte documente legate de aceasta modificare
 • orice alte acte, la solicitarea părților și cu respectarea actelor normative în vigoare

4. Certificarea unor fapte, în cazurile prevazute de lege:

a) faptul că o persoană se află în viață;

b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc;

c) faptul că persoana din fotografie este aceeași cu persoana care cere certificarea;

d) faptul că o persoană, ca urmare a unei somații sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi și la o anumită oră într-un anumit loc, precum și declarația acesteia;

e) rezultatele tombolelor, tragerilor la sorți, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entități autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competența altor organe;

f) certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competența altor organe;

g) certificarea altor fapte care nu sunt date în competența exclusivă a altor organe.

5. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură și a sigiliilor.

6. Darea de data certă pe înscrisurile prezentate de părți.

7. Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți.

8. Actele de protest ale cambiilor, biletelor la ordin și cecurilor.

9. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părți sau din arhivă.
Legalizarea copiei se va face numai după ce s-a verificat originalul înscrisului, fie prezentat de parte fie din arhiva biroului

10. Efectuarea și legalizarea traducerilor.

11. Eliberarea de duplicate de pe actele notariale (duplicatul are aceeași forță probantă ca și înscrisul original).

12. Reconstituirea înscrisurilor, în condițiile legii.

13. Procedura succesorală notarială.
Biroul notarial este competent a soluționa cererile de dezbatere a succesiunii pentru defuncții care au avut ultimul domiciliu în Piatra Neamț. În cazul în care este necesar a se dezbate, succesiv, mai multe succesiuni, moștenitorii pot alege biroul notarial din circumscripția judecătoriei în care și-a avut domiciliul acela dintre autori care a decedat cel din urma.

14. Divorțul prin acordul soților chiar și atunci când exista copii minori.

15. Eliberarea încheierilor prin care se atesta rezultatul verificărilor efectuate în registrele Camerei Notarilor Publici și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

16. Efectuarea inventarului bunurilor în cadrul succesiunii.

17. Servicii de traducere prin traducători colaboratori externi.

18. Servicii de cadastru prin experți colaboratori externi.

19. Servicii de publicitate imobiliară și mobiliară prin delegat al biroului notarial.

20. Apostilă / supra-legalizare prin delegat al biroului notarial.

21. Verificări / înregistrări Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM).

22. Deplasări la domiciliul clientului sau la unitatea de credit în vederea întocmirii documentelor solicitate.

Enumerarea operațiunilor nu este limitativă, natura și complexitatea actelor fiind discutata direct cu notarul public instrumentator.