Servicii Comerciale

 • autentificarea de acte constitutive și statute ale societăților

 • certificarea proceselor-verbale și a hotărârilor adunărilor generale

 • acte de protest al cambiilor, biletelor la ordin și cecurilor

 

Biroul Individual Notarial Laura Andronache se bucură de o experiență îndelungată în colaborarea cu persoanele juridice, asigurând în acest sens servicii juridice complete, rapide și eficiente.

1. Acordarea de consultații juridice scrise sau verbale, la solicitare părților sau pe baza de contract cu durată determinată.

În cazul în care, în urma acordării respectivelor consultații, se încheie un act notarial în cadrul biroului, cuantumul onorariului perceput pentru consultația juridica se deduce din onorariul final calculat pentru încheierea actului.

Pentru persoanele juridice, biroul oferă posibilitatea încheierii de contracte de asistență juridică în materie notarială, pe baza cărora se pot acorda consultații oricând, în orice problemă, plata făcându-se lunar, pe baza de factura.

2. Redactarea încrisurilor cu conținut juridic.

3. Autentificarea actelor redactate de către notarul public, de parte, respectiv de avocatul sau consilierul juridic al părții, atunci când legea o permite:

 • antecontracte de vânzare-cumpărare
 • acte de înstrăinare mobiliară și imobiliară (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donație, contracte de rentă viageră și de întreținere, acte de dare în plată)
 • constituiri de drepturi reale imobiliare
 • contracte de arenda
 • acte de alipire și acte de dezmembrare imobile
 • acte de partaj voluntar
 • contracte de comodat și de închiriere bunuri
 • contracte de împrumut cu sau fără garanție
 • contracte de gaj și ipotecă (inclusiv înscrierea acestora la arhiva electronica și la cartea funciară)
 • contracte de mandat
 • cesiuni de creanța
 • contracte de novație, dare în plată, remitere de datorie, acte referitoare la transferul și modificarea obligațiilor
 • cesiuni de acțiuni / parți sociale
 • cesiuni ale fondului de comerț
 • cesiuni de drepturi de orice fel
 • acte privind transmiterea bunurilor în urma procedurilor de reorganizare a societății / insolvență / faliment
 • contracte de management
 • contracte de mecenat și sponsorizare
 • declarații (privind bunuri mobile sau imobile, referitoare la persoane, privind diferite situații de fapt, de îndeplinire a condițiilor legale pentru a deține calitatea de asociat și/sau administrator, referitoare la sediul societăților/asociaților/fundațiilor, ale administratorilor societăților comerciale, necesare în vederea valorificării drepturilor prevazute în legi speciale, necesare în cazurile de reorganizare/faliment, etc.)
 • procuri generale și speciale (referitoare la bunuri mobile și imobile, de administrare bunuri/ societate, de înstrăinare/cumpărare bunuri, pentru tranzacționarea de titluri de valoare, ridicarea de drepturi bănești, necesare la instituții bancare, reprezentare în cadrul societăților comerciale/asociaților/fundațiilor, etc.)
 • convenții și tranzacții de orice fel
 • acte constitutive ale societăților comerciale și ale celor fără scop patrimonial
 • acte de modificare ale societăților comerciale și ale celor fără scop patrimonial
 • acte referitoare la fuziune, absorbție, divizare
 • angajamente și alte documente utilizate la licitații
 • orice alte acte, la solicitarea părților și cu respectarea actelor normative în vigoare

4. Certificarea unor fapte, în cazurile prevazute de lege:

a) faptul că o persoană se află în viață;

b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc;

c) faptul că persoana din fotografie este aceeași cu persoana care cere certificarea;

d) faptul că o persoană, ca urmare a unei somații sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi și la o anumită oră într-un anumit loc, precum și declarația acesteia;

e) rezultatele tombolelor, tragerilor la sorți, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entități autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competența altor organe;

f) certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competența altor organe;

g) certificarea altor fapte care nu sunt date în competența exclusivă a altor organe.

5. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură și a sigiliilor.

6. Darea de data certă pe înscrisurile prezentate de părți.

7. Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți.

8. Actele de protest ale cambiilor, biletelor la ordin și cecurilor.

9. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părți sau din arhivă.
Legalizarea copiei se va face numai după ce s-a verificat originalul înscrisului, fie prezentat de parte fie din arhiva biroului

10. Efectuarea și legalizarea traducerilor.

11. Eliberarea de duplicate de pe actele notariale (duplicatul are aceeași forță probantă ca și înscrisul original).

12. Reconstituirea înscrisurilor, în condițiile legii.

13. Servicii de traducere prin traducători colaboratori externi.

14. Servicii de cadastru prin experți colaboratori externi.

15. Servicii de publicitate imobiliară și mobiliară prin delegați ai biroului notarial.

16. Certificarea proceselor verbale ale adunărilor generale ale societăților comerciale și ale organelor de conducere ale acestora.

17. Obținerea certificatului constatator necesar operațiunilor notariale.

18. Apostilarea / supralegalizarea documentelor notariale prin delegați ai biroului notarial.

19. Verificări / înregistrări Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM).

20. Înregistrarea în Registrul Comerțului a documentelor întocmite prin intermediul angajaților biroului notarial.

21. Deplasări la sediul sau domiciliul clientului, la solicitarea acestuia.

Enumerarea operațiunilor este enunțiativă, acestea fiind definite cu exactitate numai după discuțiile prealabile cu notarul public.