Taxele notariale pentru astfel de acte sunt variabile în funcție de valoarea  bunului vândut/ donat/ moștenit. Cu caracter orientativ, puteți accesa calculatoarele de taxe notariale de pe internet, însă, subliniem faptul că acestea sunt pur orientative, astfel că, pentru a afla cuantumul exact al taxelor trebuie să ne dați o serie de detalii despre situația exactă.

Lucrând pe bază de programări prealabile, clienții noștri nu așteaptă, sunt preluați exact la ora stabilită.

  • Actele de complexitate redusă (procuri simple, declarații, copii legalizate, etc.) între 30 minute si câteva ore în funcție de programările anterioare.
  • Actele de complexitate ridicată (contracte de vânzare, donație, contracte de ipotecă, procuri pentru astfel de acte, etc.) între 6 ore și câteva zile în funcție de programările anterioare și de verificările necesare.
  • Procedura succesorală de la câteva zile până la câteva săptămâni, în funcție de complexitatea dosarului și de primirea răspunsurilor de la instituțiile implicate.

Conform legislatiei romanesti in vigoare, orice act notarial trebuie semnat fizic (olograf) de către client doar in fata notarului, fara excepții.

Părțile semnatare sunt libere să aleagă notarul care va instrumenta actul. În nici un caz Agenția imobiliară nu are dreptul să impună notarul căruia să vă adresați, cu atât mai mult cu cat Agenția Imobiliara NU este parte în act. Agentul imobiliar vă poate sfătui, dar dumneavoastră hotărâți ! În general, notarul public este ales de partea care urmează a plăti onorariul notarial. Alegerea notarului public este o decizie personală a părții, bazată pe nivelul de încredere acordat profesionistului ce urmează a instrumenta procedura.

În principiu, toate actele notariale se fac la sediul biroului notarial. Pentru situații excepționale, actele notariale solicitate biroului nostru pot fi îndeplinite şi în afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public, dacă persoana sau persoanele în cauză nu se pot deplasa la biroul notarial, din motive obiective şi justificate, pe baza unei cereri şi cu o programare prealabilă. În vederea efectuării deplasării solicitate, în funcție de situația concretă, se poate impune prezentarea unei adeverințe eliberate de medicul de familie care să ateste că persoana la care se face deplasarea este în deplinătatea facultăților mintale și  că nu figurează în evidențe cu afecțiuni psihice, precum și prezența a doi martori asistenți.

Notarul public are nu doar dreptul, ci chiar obligația ca, în situația constatării existenței unor elemente contrare legii sau bunelor moravuri, să refuze întocmirea vreunui act notarial. De asemenea poate respinge sau refuza îndeplinirea actelor și în cazul ne-prezentării documentației prevăzute de lege sau prezentarea ei incompletă; neplata taxelor și a onorariului; imposibilitatea identificării părților sau lipsa lor de discernământ dacă această stare rezultă din comportamentul părții etc.. Notarul poate refuza orice demers, ori de câte ori sesizează un scop urmărit de una sau alta dintre părți, care nu este în concordanță cu prevederile legale.

Desigur. La dobândirea unei locuințe cu credit contractat prin Programul Guvernamental ”Prima Casă”, beneficiați de o reducere de 30% din onorariul notarului calculat conform O.M.J. 46/C/2011, pentru redactarea, autentificarea și multiplicarea contractului de vânzare.

Desigur. Noul Cod Civil prevede posibilitatea de a divorța la notar, cu costuri mult mai mici și într-un timp foarte scurt, inclusiv în cazul divorțului a doi soți din căsătoria cărora au rezultat copii minori, cu condiția ca aceștia să se înțeleagă cu privire la toate aspectele legate de exercitarea în comun, de către ambii părinți, a autorității părintești, stabilirea domiciliul copilului/copiilor minor(i), modalitatea de păstrare a legăturilor dintre celălalt părinte decât cel la care s-a stabilit domiciliul copilului/copiilor minor(i) și acesta/aceștia, program de vizite, obligația ambilor părinți de a contribui, în mod egal, la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și și pregătire profesională a copilului/copiilor minor(i),  etc.

Legea permite ca, la depunerea cererii de divorț, ambii soți sau unul dintre soți să fie reprezentați printr-un mandatar cu procură specială autentică, procură care va conține declarația mandantului cu privire la toate aspectele ce țin de divorț.

Legea obligă, însă, ca ambii soți să fie prezenți, personal, la termenul stabilit de Notarul Public pentru admiterea sau respingerea cererii de divorț, de această dată nemaifiind permisă reprezentarea.

 

În anumite condiții, dacă acordul de mediere a fost încheiat cu respectarea legii și a normelor de conduită morală, notarul public poate autentifica acordul încheiat în fața mediatorului, cu respectarea condițiilor de fond și de formă ale actului, prevăzute de legislația română în vigoare.

Desigur. Pentru motive justificate, soții pot solicita notarului public încheierea unui act de partaj al bunurilor mobile și/sau imobile dobândite în comun, în timpul căsătoriei lor, cu lichidarea sau nu a regimului matrimonial al comunității legale de bunuri.

Nu este obligatorie deschiderea procedurii succesorale notariale în decurs de 1 (un) an de la data decesului unei persoane, dacă situația financiară nu vă permite acest lucru atât de curând, însă este necesar ca, în acest interval, să vă exprimați opțiunea succesorală, în sensul acceptării ori al renunțării, după caz, la aceasă succesiune, printr-o declarație dată în formă autentică în fața unui Notar public, pentru a evita o eventuală decădere din drepturile succesorale.

Nu. O astfel de convenție poate fi încheiată atât de către viitorii soți, înainte de oficierea căsătoriei civile, cât și după încheierea căsătoriei, dacă aceștia aleg să schimbe regimul matrimonial, cu condiția să fi trecut 1 (un) an de la data încheierii căsătoriei.

Nu. Renunțarea se face la moștenire și implică renunțarea la orice drept sau bun ce ar fi putut aparține defunctului și la care ați fi avut dreptul în calitate de moștenitor. Legea nu permite renunțarea cu privire la un bun și acceptarea cu privire la altul.

Pentru a evita plata impozitului de 1% din valoarea bunurilor imobile ce compun masa succesorală a unui defunct, este indicat să dezbateți succesiunea în termen de până la 2 (doi) ani de la data decesului acestuia.

În vederea împrumutării, pe o perioadă determinată, a unui autoturism, de către proprietarul acestuia unui terț, spre a fi utilizat pe drumurile din țară și străinătate, se încheie în fața notarului un Contract de Comodat (împrumut de folosință gratuită), în formă autentică, între proprietarul autoturismului (comodant) și beneficiarul împrumutului (comodatarul). Atenție! Chiar dacă pe certificatul de înmatriculare al autoturismului apare înscris un singur titular, în cazul în care autoturismul este deținut de mai mulți coproprietari (soți, moștenitori etc.) este necesară prezența tuturor.