Procedura succesorală

Documente necesare în cazul procedurii succesorale

 • Certificatul de deces al defunctului
 • Acte de identitate ale moștenitorilor
 • Acte de stare civilă din care sa rezulte legătura cu defunctul (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț / hotărâre de divorț, etc )
 • Declarațiile de opțiune succesorală (acceptare / renunțare)
 • Testament (când chemarea la moștenire se face în baza testamentului lăsat de defunct)
 • 2 martori care sa-l fi cunoscut pe defunct de mai mult de 10 ani
 • Actele de proprietate ale bunurilor care fac parte din masa succesorală – (contract de vânzare, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, contract de construire + procesul verbal de predare, contractul de împrumut + dovada achitării integrale, facturi, certificat de înmatriculare al autovehiculului, extrase de cont etc.)
 • Încheierea de intabulare, dacă există, în cazul imobilelor
 • Extras de carte funciara pentru informare (pentru imobilele intabulate)
 • Act de concesiune pentru locul de veci + adeverință cu valoarea locului de veci eliberată de administrația cimitirelor sau de parohie
 • Certificat de atestare fiscală pentru bunurile care fac parte din masa succesorală
 • Certificat eliberat de ANAF pentru defunct, pe baza unei adrese eliberate de notarul public

Procedura succesorală nu se încheie, de regulă, la primul termen acordat. În cadrul ei se instrumentează o serie de acte, semnate de părți în fața notarului public. Acesta poate solicita, în funcție de detaliile concrete ale cauzei, și alte documente, în afara celor enumerate mai sus. Ele se pot obține de părți sau prin intermediul biroului notarial. De asemenea, notarul poate dispune îndeplinirea anumitor proceduri, din oficiu sau la cererea părților.