1. CITAREA

După înregistrarea cererii și fixarea termenului pentru dezbateri, notarul dispune citarea succesibililor, iar dacă există testament citează și legatarii precum și executorul testamentar instituit. În cazul moștenitorului incapabil se citează reprezentantul sau legal și autoritatea tutelară.

Procedura citării este atribuția exclusivă a notarului, dar  Dumneavoastră trebuie să știți cum arată și ce conținut are o citație pe care o primiți din partea unui notariat, prin care sunteți invitați la sediul biroului notarial, la o dată stabilită prin citație, să participați la dezbaterea unei succesiuni, în calitatea Dvs. de succesibil.

2. PREZENTAREA ȘI IDENTIFICAREA SUCCESIBILILOR

Pe baza citațiilor emise, la data și la locul stabilite, succesibilii se prezintă în fața notarului, împreună cu toate părțile interesate (creditori, martori, etc). La prezentare notarul identifică persoanele ce susțin că ar avea un drept sau un interes în cauza succesorală și începe dezbaterea notarială care, datorită principiului confidențialității, nu are un caracter public.

La primul termen, notarul pune în discuția succesibililor următoarele elemente, pe baza cărora se va fundamenta certificatul de moștenitor:

  • modul de exercitare de către succesibili a dreptului lor de opțiune succesorală și, în funcție de opțiuni, stabilirea moștenitorilor defunctului, numărul și calitatea lor. Concomitent se stabilesc și renunţătorii, nedemnii de a moșteni;
  • administrarea dovezilor privind compunerea masei succesorale, acordul moștenitorilor cu privire la calitatea de bun comun sau propriu al anumitor bunuri, cota din bunurile comune care a aparținut defunctului;
  • valoarea estimativă a activului succesoral;
  • stabilirea pasivului succesiunii, în ce constă acesta, precum şi valoarea lui;
  • acordul moștenitorilor cu privire la eventualitatea încheierii unui partaj succesoral;
  • precizarea cheltuielilor generate de dezbaterea succesiunii.

La fiecare termen, notarul întocmește o încheiere motivată. În funcție de modul de soluționare a cauzei succesorale aceste încheieri sunt de mai multe feluri (încheiere de ședință, încheiere de suspendare, încheiere de clasare etc), însă cea care prezintă o importanță deosebită pentru Dumneavoastră este încheierea finală pe baza căreia se va elibera certificatul de moștenitor atunci când notarul constată că sunt întrunite toate elementele necesare eliberării acestuia.

Încheierea de ședință se întocmește la fiecare termen și va cuprinde mențiunile referitoare la îndeplinirea procedurii, declarațiile părților, prezența martorilor și măsurile dispuse în vederea soluționării cauzei.

Încheierea privind suspendarea cauzei succesorale este instrumentul prin care notarul poate suspenda procedura succesorală notarială în condițiile art. 108 alin. 1 din Legea 36/1995:

  • a trecut un an de la deschiderea moștenirii și, deși au fost legal citați, succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesorală, fără a cere eliberarea certificatului de moștenitor și există dovada că cel puțin unul dintre ei a acceptat moștenirea;
  • succesibilii își contestă unii altora calitatea sau nu se înțeleg cu privire la compunerea masei succesorale și la întinderea drepturilor ce li se cuvin;
  • moștenitorii sau alte persoane interesate prezintă dovada că s-au prezentat instanței de judecată pentru stabilirea drepturilor lor;
  • în orice alte cazuri prevăzute de Codul de procedură civilă;

Încheierea de clasare a cauzei este emisă de notar în condițiile art. 111 al Legii 36/1995 atunci când constată că în masa succesorală nu există bunuri, astfel se dispune închiderea procedurii succesorale şi se clasează cauza ca fiind fără obiect.