Documentele necesare autentificării unui act juridic notarial:

1) Acte de identificare:

 1. Pentru persoane fizice: carte de identitate, pașaport, Carte de rezidenta pentru cetățenii străini, carte de identitate emisa de statul de origine pentru cetățenii Uniunii Europene, etc.
 2. Pentru persoane juridice:
  • Societăți comerciale: actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situația actuala a societății, hotărârea AGA sau decizia asociatului unic
  • Persoane juridice non-profit (asociații și fundații): certificatul de înscriere la autoritățile fiscale, hotărârea judecătorească de înființare, certificatul de înscriere în Registrul Special al Persoanelor Juridice de la instanta competenta, actul constitutiv și statutul, împuternicirea persoanei îndreptățită sa reprezinte persoana juridica (hotărârea organelor de conducere, delegație, procura notarială, etc.)

2) Acte de proprietate necesare pentru dezbaterea succesiunilor, pentru autentificarea contractelor de ipotecă, a actelor de contopire, alipire, lotizare sau dezmembrare imobile, precum și pentru încheierea actelor translative de proprietate (contracte de vânzare-cumpărare, donații cu sau fără sarcini,contracte de vânzare-cumpărare cu rezervare de uzufruct viager, contracte de întreținere, contracte de rentă viageră, contracte de schimb, acte de partaj voluntar sau de ascendent, cesiuni etc.):

 • titlul de proprietate;
 • documentația cadastrală;
 • încheierea de intabulare a proprietății și de înscriere a altor drepturi în cartea funciară a imobilului;
 • certificat de atestare fiscală;
 • certificat de urbanism (necesar în cazul autentificării actelor de lotizare/contopire și de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate);
 • procura de reprezentare în cazul mandatarilor;
 • decizia de numire curator/tutore, în cazul reprezentării sau asistării minorilor și incapabililor și avizul Serviciului de Autoritate Tutelara privind încuviințarea încheierii actului (în cazul actelor de dispoziție);
 • certificatul medical emis de medicul specialist (sau medico-legal) care sa ateste starea de sănătate psihică și păstrarea discernământului (în cazul persoanelor bolnave cronic, sau de vârsta înaintată);
 • acte de stare civilă (acte de naștere, căsătorie, înfiere, deces, etc) care sa ateste relația de rudenie între părțile contractante sau în raport cu defunctul (în cazul succesiunilor, a donațiilor scutite de impozite, vânzărilor între rude, etc.).
 • alte documente ce se impun, în condițiile concrete ale încheierii unor acte juridice, și care se vor stabili în mod individual, după o prealabilă consultare de către petent a notarului public.