Prin convenție matrimonială, soții pot opta fie pentru regimul separației de bunuri, fie pentru regimul comunității convenționale. Dacă soții nu încheie o convenție matrimonială, li se va aplica, de drept, regimul comunității legale.

Soții, prin convenție, nu pot alege decât un singur regim matrimonial, și nu pot deroga de la regulile privind egalitatea între soți, autoritatea părintească sau devoluțiunea succesorală legală, precum și de la normele privind regimul matrimonial în general (regimul primar imperativ, vezi dispozițiile art.312-328 Cod Civil).

Toate convențiile matrimoniale, indiferent de data încheierii lor, precum și modificările acestora, se vor transmite de către notarul public la RNNRM, în vederea îndeplinirii formalităților de publicitate.

În cazul căsătoriilor în ființă la data de 1 octombrie 2011, soții pot opta pentru schimbarea regimului matrimonial al comunității legale cu regimul comunității convenționale sau cu regimul separației de bunuri, dacă a trecut mai mult de un an de la încheierea căsătoriei.

Soții căsătoriți sub regimul comunității legale înainte de 1 octombrie 2011 pot efectua partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei după intrarea în vigoare a Codului civil, fără ca prin aceasta regimul matrimonial să se lichideze.

Cu ocazia încheierii convenției matrimoniale, prin care soții aleg regimul separației de bunuri, notarul va întocmi un inventar al bunurilor mobile.

Alegerea locuinței familiei. Dacă prin convenția matrimonială soții au ales o locuință cu destinația de locuință a familiei, notarul public este obligat, după comunicarea copiei actului de căsătorie, să noteze în Cartea Funciară, dacă este deschisă, sarcina de locuință a familiei și să atragă atenția soților asupra prevederilor art.322 Cod civil.

Dispoziții speciale privind încheierea convenției matrimoniale între viitorii soți.

Alegerea unui regim matrimonial se poate face și de către viitorii soți oricând până la încheierea căsătoriei, prin încheierea unei convenții matrimoniale în formă autentică notarială.

Convenția matrimonială astfel încheiată se va prezenta, de către oricare dintre viitorii soți, la căsătorie, ofițerului de stare civilă, pentru a se face mențiune pe marginea actului de căsătorie.

Ofițerul stării civile este obligat să comunice notarului public care a autentificat convenția matrimonială o copie a actului de căsătorie și, de asemenea, să comunice la Registrul național al regimurilor matrimoniale (RNNRM) atât copia actului de căsătorie, cât și convenția matrimonială.

În această situație, după autentificarea convenției matrimoniale, notarul public va comunica RNNRM un exemplar al convenției, pe cheltuiala părților.

Convenția matrimonială încheiată între viitorii soți produce efecte de la data încheierii căsătoriei, după această dată fiind aplicabile dispozițiile art. 369 Cod civil privind modificarea regimului matrimonial.

Convenția matrimonială în Noul Cod Civil 

CAPITOLUL VI
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților

SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune

Art. 329

Convenția matrimonială
Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunității legale se face prin încheierea unei convenții matrimoniale.

Art. 330
Încheierea convenției matrimoniale
(1) Sub sancțiunea nulității absolute, convenția matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimțământul tuturor parților, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială și având conținut predeterminat.
(2) Convenția matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei.
(3) Convenția încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părți sau, în lipsă, de la data încheierii ei.

Art. 331
Simulația convenției matrimoniale
Actul secret, prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege, produce efecte numai între soți și nu poate fi opus terților de bună-credință.

Art. 332
Obiectul convenției matrimoniale
(1) Prin convenția matrimonială nu se poate deroga, sub sancțiunea nulității absolute, de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege.
(2) De asemenea, convenția matrimonială nu poate aduce atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau devoluțiunii succesorale legale.

Art. 333
Clauza de preciput
(1) Prin convenție matrimonială se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deținute în devălmășie sau în coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soți sau numai în favoarea unuia dintre ei.
(2) Clauza de preciput nu este supusă raportului donațiilor, ci numai reducțiunii, în condițiile art. 1.096 alin. (1) și (2).
(3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmări, chiar înainte de încetarea comunității, bunurile ce fac obiectul clauzei.
(4) Clauza de preciput devine caducă atunci când comunitatea încetează în timpul vieții soților, când soțul beneficiar a decedat înaintea soțului dispunător ori când aceștia au decedat în același timp sau când bunurile care au făcut obiectul ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni.
(5) Executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent.

Art. 335
Inopozabilitatea convenției matrimoniale
(1) Convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu unul dintre soți, decât dacă au fost îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute la art. 334 sau dacă terții au cunoscut-o pe altă cale.
De asemenea, convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la actele încheiate de aceștia cu oricare dintre soți înainte de încheierea căsătoriei.

Art. 336
Modificarea convenției matrimoniale
Convenția matrimonială poate fi modificată înainte de încheierea căsătoriei, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 330 și 332. Dispozițiile art. 334 și 335 sunt aplicabile.

Art. 338
Nulitatea convenției matrimoniale
În cazul în care convenția matrimonială este nulă sau anulată, între soți se aplică regimul comunității legale, fără a fi afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință.