Noul cod civil definește contractul de schimb, în cadrul Art. 1763, ca fiind acel act prin care fiecare dintre părți transmite sau, după caz, se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul.

Acte necesare

  • acte de identitate părți;
  • actele de proprietate ale imobilelor ce fac obiectul schimbului (după caz: contract de vânzare-cumpărare, de donație, proces-verbal de predare-primire, sentință judecătorească, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
  • certificate fiscale pe numele proprietarilor, eliberate de Administrația Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarii – coschimbaşi au achitat la zi datoriile către Stat. Administrația Financiară competentă este cea la care se plătește impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil 30 zile de la data emiterii;
  • extrasele de carte funciară, care se obțin prin intermediul biroului notarial și sunt valabile 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • în cazul schimbului de apartamente: adeverințe eliberate de asociațiile de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile față de aceasta (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.). Adeverințele nu sunt necesare în cazul în care coschimbaşii consimt să preia eventualele debite existente.
  • certificate energetice;

COSTURI

1. Impozitul către Stat

La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

2. Taxe încasate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

2.1. Taxa pentru extrasul de carte funciară în vederea autentificării contractului
Conform legii cadastrului, notarul public poate autentifica un act de schimb a unui bun imobil numai pe baza extrasului de carte funciară pentru autentificare emis strict în acest scop de Biroul de Carte Funciară din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Taxa percepută de ANCPI-OCPI pentru eliberarea unui extras de autentificare este:

  • 40 de lei, în regim normal – se eliberează în termen de 2 zile și
  • 200 de lei, în regim de urgență – se eliberează în termen de 1 zi;

2.2. Tariful ANCPI-OCPI pentru intabulare
După finalizarea contractului de schimb, dreptul de proprietate al noului proprietar va trebui intabulat în fiecare carte funciară. Această operațiune se efectuează de către biroul notarial.

Tariful perceput de ANCPI pentru această operațiune reprezintă un procent de 0,15% din evaluarea fiecărui imobil pentru persoană fizică și un procent de 0,5% din evaluarea fiecărui imobil pentru persoană juridică. Tariful ANCPI nu poate să fie mai mic de 60 de lei pentru fiecare Carte Funciară.