Prin contractul de rentă viageră, o persoană, numită credirentier, înstrăinează un bun sau plătește o sumă de bani în schimbul unei prestații periodice în bani care urmează să-i fie plătită până la decesul său de o altă persoană, numită debirentier – debitorul rentei.

Acte necesare

  • acte de identitate părți;
  • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului de rentă viageră (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
  • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administrația Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plățile către Stat. Administrația Financiară competentă este cea la care se plătește impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârșitul lunii în curs. În situația înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui proprietar, proporțional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia, astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală, pentru cota deținută de fiecare dintre ei;
  • documentația cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
  • extrasul de carte funciară – obținut prin intermediul biroului notarial – valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • în cazul apartamentelor, adeverința eliberată de asociația de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile față de aceasta (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.).