Partajul este o operațiune juridică prin care se pune capăt stării de proprietate comună sau de indiviziune. Astfel, prin partaj, copărtașii împart în mod material bunul sau bunurile stăpânite în comun.

Partajul se poate realiza la notariat, prin contract de partaj, atunci când coproprietarii se înțeleg asupra cotei-părți ce va reveni fiecăruia. După realizarea actului de partaj, fiecare parte devine proprietară exclusivă asupra unei părți determinate sau asupra unui bun dintre cele care au format obiectul coproprietății.

Acte necesare

  • acte de identitate părți;
  • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul partajului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
  • certificate fiscale pe numele fiecăruia dintre coproprietari, eliberate de Administrația Financiară competentă, din care să rezulte că aceștia sunt la zi cu plățile către Stat. Administrația Financiară competentă este cea la care se plătește impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil 30 zile de la data emiterii.
  • extrasul de carte funciară se obține prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • în cazul apartamentelor, adeverința eliberată de asociația de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarii sunt la zi cu datoriile față de aceasta (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.)
  •  certificat energetic;
  • în cazul terenurilor, certificat de urbanism.