Contractul de întreținere este actul prin care o parte se obligă să efectueze prestațiile necesare întreținerii și îngrijirii celeilalte părți sau a unui terț, pe o anumită durată. Dacă părțile nu au prevăzut în contract durata întreținerii sau au menționat numai caracterul viager al acesteia, atunci debitorul întreținerii îi datorează creditorului întreținere pentru toată durata vieții acestuia din urmă.

Acte necesare

  • acte de identitate părți;
  • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
  • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administrația Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plățile către Stat;
  • documentația cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
  • extras de carte funciară pentru autentificare;
  • pentru apartamente, adeverința eliberată de asociația de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile față de aceasta (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.
  • certificat energetic;

COSTURI

1. Impozitul către Stat

La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

2. Taxe încasate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

2.1. Taxa pentru extrasul de carte funciară în vederea autentificării contractului de întreținere

Conform legii cadastrului, notarul public poate autentifica un act de transfer al proprietății unui bun imobil numai pe baza extrasului de carte funciară emis strict în acest scop de Biroul de Carte Funciară din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau, după caz, a certificatul de sarcini.

Taxa percepută de ANCPI-OCPI pentru eliberarea unui extras de autentificare este:

  • 40 de lei, în regim normal – se eliberează în două zile (termen de recomandare) şi
  • 200 de lei, în regim de urgență (1 zi)

2.2. Tariful ANCPI-OCPI pentru intabulare

După finalizarea contractului de întreținere, dreptul de proprietate al noului proprietar va trebui intabulat în cartea funciară.

Tariful perceput de ANCPI pentru această operațiune este prevăzut de ANEXA nr. 1 din Ordinul 39/2009 privind tarifele și taxele ANCPI/OCPI și a altor unități subordonate și reprezintă un procent de 0,15% din valoarea imobilului.