Donația este un contract prin care o persoană, numită donator, transmite în mod gratuit și, de regulă, irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil către o altă persoană, numită donatar, care îl acceptă.

Donația este un contract cu titlu gratuit pentru că una dintre părți urmărește să procure celeilalte părți un beneficiu, fără a obține în schimb vreun avantaj. De asemenea, donația este și irevocabilă în baza principiului reglementat de Art. 985 din noul Cod Civil. O excepție de la acest principiu este donația încheiată între soți care poate fi revocată, însă numai în timpul căsătoriei.

Conform art. 1011 din noul Cod Civil, donația se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute. Prin urmare, pentru a fi valabil, atât actul de donație a unui bun imobil (casă, apartament, teren etc.), cât și a unui bun mobil (automobil, bani etc.) se încheie în formă autentică, la notarul public.

Acte necesare

 • acte de identitate părți;
 • actul de proprietate al imobilului donat (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administrația Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plățile către Stat. Administrația Financiară competentă este cea la care se plătește impozitul anual pentru imobil. Certificatul fiscal este valabil până la sfârșitul lunii în curs;
 • documentația cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
 • extrasul de carte funciară – obținut prin intermediul biroului notarial – valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 • în cazul apartamentelor, adeverința eliberată de asociația de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile față de aceasta (întreținere, cheltuieli, reparații, cheltuieli comune etc.).

În plus, pentru persoane juridice:

 • certificat de atestare fiscală a persoanei juridice valabil, eliberat de ANAF;
 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului sau actul în baza căruia își desfășoară activitatea persoana juridică;
 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comerțului (pentru societăți comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contra cost, un extras prin serviciul RECOM Online.
 • împuternicire (delegație, hotărâre A.G.A) pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului (dacă este cazul).

COSTURI – TAXE NOTARIALE

1. Impozitul către stat

Nu se plătește impozit pentru rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum și între soți.

La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

2. Taxa pentru extrasul de carte funciară în vederea autentificării contractului de vânzare-cumpărare

Conform legii cadastrului, notarul public poate autentifica un act de donație a unui bun imobil numai pe baza extrasului de carte funciară emis strict în acest scop de Biroul de Carte Funciară din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau, după caz, a certificatul de sarcini.

Taxa percepută de ANCPI-OCPI pentru eliberarea unui extras de autentificare este:

 • 40 de lei, în regim normal – se eliberează în două zile (termen de recomandare) și
 • 200 de lei, în regim de urgență (1 zi)

3. Tariful ANCPI-OCPI pentru intabulare

După finalizarea contractului de donație, dreptul de proprietate al noului proprietar se va intabula în cartea funciară. Tariful perceput de ANCPI pentru această operațiune este prevăzut de ANEXA nr. 1 din Ordinul 39/2009 privind tarifele și taxele ANCPI/OCPI și a altor unități subordonate și reprezintă un procent de 0,15% din prețul vânzării.