Împrumutul de folosință (comodatul) este un contract prin care o persoană, numită comodant, remite spre folosință temporară unei alte persoane, numită comodatar, un lucru determinat cu obligația pentru acesta din urmă de a-l restitui în natură, în individualitatea sa. Caractere juridice: contract real; esențialmente gratuit; unilateral.

Acte necesare

Pentru comodant:

  • Act de identitate
  • Act de proprietate (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă cu raport de expertiza și schița anexa, titlu de proprietate, certificat de moștenitor)
  • certificat de căsătorie proprietari (dacă este cazul);
  • încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
  • extras CF informare;

Pentru comodatar:

  • Act de identitate
  • Pentru persoanele juridice, actele de funcționare