Pentru ca o succesiune cu element de extraneitate în Uniune să fie soluționată într-o manieră eficace, moștenitorii, legatarii, executorii testamentari sau administratorii patrimoniului succesoral trebuie să poată dovedi cu ușurință statutul și/sau competențele într-un alt stat membru, de exemplu, într-un stat membru unde se situează bunurile succesorale.

Regulamentul UE nr. 650/2012 a organizat crearea unui certificat european de moștenitor, act emis cu scopul bine definit de a fi folosit într-un alt stat membru.

În principiu utilizarea certificatului european de moștenitor nu este obligatorie. În plus, el nu înlocuiește documentele interne utilizate în scopuri similare în statele membre, regulamentul european consacrând astfel regula subsidiarității certificatului european de moștenitor. Eliberarea sa este condiționată de necesitatea dovedirii și/sau exercitării drepturilor succesorale în alte state decât cel în care s-a dezbătut succesiunea.

Într-o definiție sumară, certificatul european de moștenitor este un document european prin intermediul căruia se dovedesc, într-un stat membru altul decât cel al emiterii certificatului, drepturile moștenitorilor legali, ale legatarilor, ale executorilor testamentari sau administratorilor patrimoniului succesoral și care servește concomitent la exercitarea drepturilor respective.

În conformitate cu art. 63 alin. 2 din Regulamentul UE 650/2012 certificatul poate fi utilizat pentru a proba următoarele elemente:

  • statutul și/sau drepturile fiecărui moștenitor sau, după caz, ale fiecărui legatar menționat în certificat;
  • atribuirea unui bun anume sau anumitor bunuri care fac parte din patrimoniul succesoral moștenitorului/moștenitorilor sau, după caz legatarilor menționați în certificat;
  • atribuțiile persoanei menționate în certificat ca executor testamentar sau ca administrator al patrimoniului succesoral.

Certificatul european de moștenitor se emite la cerere, întocmai cu certificatul de moștenitor eliberat după normele procedurale interne.

Cererea poate fi făcută de oricare dintre persoanele care au interes în dovedirea și exercitarea drepturilor lor în altă țară decât cea în care se dezbate succesiunea: moștenitori legali, legatari, executori testamentari, administratorii patrimoniului succesoral. Cererea de emitere a certificatului european de moștenitor trebuie însoțită de documentele necesare în dovedirea susținerilor solicitantului.

Certificatul european de moștenitor are un conținut schematic stabilit prin dispozițiile art. 68 din Regulamentul UE 650/2012, se întocmește într-un singur exemplar în original, care rămâne la dosarul cauzei. Părților interesate li se eliberează copii certificate ale actului, cu o valabilitate limitată de 6 luni, data expirării fiind evidențiată în finalul certificării.