Autentificarea procurilor

1. Procuri în legătură cu bunuri imobile

 • Actele de identitate a mandatantului/mandanților (proprietar/coproprietari)
 • Actul doveditor a proprietății (contract de vânzare cumpărare, schimb, donație, certificat moștenitor etc.) și încheierea de intabulare (dacă există)
 • Copia cărții de identitate a persoanei/persoanelor împuternicite
 • Datele imobilului care urmează să se cumpere, în cazul în care procura se dă pentru cumpărarea unui anumit bun
 • Datele persoanei care urmează să primească bunul prin donație, atunci când procura se dă în vederea donării unui imobil

2. Procuri în legătură cu autovehicule

 • Actele de identitate a mandatantului/mandanților (proprietar/coproprietari)
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului
 • Cartea de identitate a autovehiculului
 • Actul de proprietate ( factură, contract, certificat de moștenitor etc)
 • Copia cărții de identitate a persoanei/persoanelor împuternicite

3. Procuri pentru reprezentarea la succesiune în procedura notarială

 • Actele de identitate a mandatantului/mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei/persoanelor împuternicite
 • Certificatul de deces al defunctului
 • Acte de stare civila care sa dovedească vocația la moștenire
 • Testamentul, dacă chemarea la moștenire se face în baza acestuia

4. Procuri diverse

 • Actele de identitate a mandatantului/mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei/persoanelor împuternicite

5. Procuri în legătură cu persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, persoane juridice cu sau fără scop lucrativ

 • Actele de identitate a mandatantului/mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei/persoanelor împuternicite
 • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului
 • Actele de constituire ale societății, întreprinderii individuale, după caz (facultativ, la solicitarea notarului)
 • Actele prin care se autorizează persoana fizică
 • Actele din care rezultă împuternicirea persoanei care se prezintă în fața notarului
 • Prin intermediul biroului se va obține un certificat constatator restrâns de la Registrul Comerțului
 • Dovada rezervării denumirii firmei, eliberata de Registrul Comerțului, dacă exista – în cazul procurilor ce se dau în vederea constituirii persoanei juridice

6. Procuri pentru reprezentarea în instanță

 • Actele de identitate a mandatantului/mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei/persoanelor împuternicite
 • Date cu privire la cauza dedusă judecății (nr. dosar, instanța, obiect, termen)

În funcție de detaliile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune lista de mai jos, al cărui cuprins are numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.