Autentificarea declarațiilor și a altor acte juridice unilaterale

1. Declarație acord plecare minor

 • Acte de identitate declarant (părinte, reprezentant legal)
 • Certificat de naștere minor, pașaport sau CI
 • Certificat de casatorie, certificat/hotărâre de divorț părinți
 • Act de identitate insoțitor – copie
 • Este necesar să se cunoască destinația și ruta deplasării precum și unde va locui minorul în străinătate

2. Declarație primire rest de preț/sultă/contravaloare

 • Acte de identitate declarant
 • Actul in baza căruia se datora suma
 • Dovada achitării – ex: mandat poștal, extras de cont, ordin de plată

3. Declarații în procedura succesorală

 • Acte de identitate declarant
 • Certificat de deces al autorului moștenirii
 • Acte de stare civilă astfel încat sa dovedescă legătura cu defunctul (Certificat de naștere/deces/căsătorie)
 • Testament (daca vocatia la mostenire este testamentara)

4. Declarații în legatura cu un imobil

 • Acte de identitate declarant
 • Acte de proprietate / acte care dovedesc dreptul de a folosi bunul
 • Incheierea de intabulare a imobilului și un extras informativ de carte funciară cât mai recent, dacă este cazul
 • Certificat fiscal, dacă este cazul

5. Revocarea unui act ( procură, testament)

 • Actul de identitate
 • Actul care se revocă

6. Declarații acord construire pe limita proprietății

 • Acte de identitate declarant
 • Acte de proprietate ale bunului proprietatea declarantului și copii ale actelor de proprietate privind imobilul în beneficiul căruia se dă declarația
 • Certificat de căsătorie dacă este cazul

7. Declarații luare în spațiu

 • Acte de identitate declarant
 • Acte de proprietate și încheiere intabulare imobil
 • Certificat fiscal și/sau extras informativ de carte funciară, dacă este cazul

8. Declarații garant/fideiusor

 • Acte de identitate declarant
 • Dacă se garantează cu un bun: actul de proprietate, încheierea de intabulare, certificat fiscal, extras de carte funciară

9. Declarații tip program “Prima Casă”

 • Acte de identitate declarant
 • Modelul de declarație solicitat de Banca cu care urmează a fi încheiat contractul, în cazul în care banca solicită întocmirea actului în acest mod.

10. Invitații pentru cetățeni străini

 • Actele de identitate ale persoanelor care invită
 • Datele de identificare a celor invitați
 • Dovada faptului că poate asigura locuință celui invitat (act de proprietate, contract de comodat/închiriere)

11. Declarații acordare cetățenie

 • actul de identitate al declarantului

12. Radiere ipotecă din Cartea Funciară

 • Acte de identitate declarant
 • Actele de proprietate
 • Încheierea de intabulare
 • Contractul de ipoteca
 • Împuternicirea persoanei abilitate să semneze actul în calitate de reprezentant al instituției de credit
 • Copie de pe actele de identitate ale reprezentantului instituției de credit
 • Documentul emis de unitatea creditoare din care să rezulte achitarea integrală a creditului ipotecar.
 • Extras informativ de Carte Funciara

13. Renunțare la uzufruct/uz/abitație

 • Acte de identitate declarant
 • Actul prin care s-a constituit/rezervat dreptul de uzufruct
 • Încheierea de înscriere a uzufructului în Cartea Funciara
 • Certificat fiscal de la Administrația Financiară
 • Extras informativ (Cartea Funciara)

14. Declarații date în procedura divorțului

 • Actul de identitate al declarantului
 • Certificat de căsătorie
 • Certificate de naștere

15. Declarații vizând deținerea calității de asociat și administrator

 • Actul de identitate al asociatului/ administratorului
 • Dovada rezervării denumirii firmei dacă societatea este în curs de constituire
 • Certificatul de înregistrare a societății, dacă este o societate deja constituire

16. Declarații notorietate

 • actele de identitate ale declaranților
 • actele de stare civilă ale persoanei pentru care se întocmește declarația
 • acte în dovedirea celor declarate

17. Declarații ne-suprapunere sediu social

 • Actul de identitate al declarantului
 • Actul de proprietate
 • Contract de comodat/contract de închiriere sau alt act în baza căruia s-a stabilit sediul social la o anumita adresă
 • Actele societății – certificatul de înregistrare ( CUI) și certificat constatator (dacă există) sau dovada rezervării denumirii firmei (pentru societăți încă neconstituite)

18. Declarații pierdere acte

 • actul de identitate al declarantului
 • dovada publicării pierderii în Monitorul Oficial

În funcție de ce se declară, este obligatorie prezentarea, în original, a documentelor justificative, pentru a face dovada celor susținute în declarație.

Ca regulă generală, se vor prezenta actele de identitate,  actele de stare civila a declarantului, actele de proprietate ale bunului, etc.

În funcție de detaliile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune lista de mai jos, al cărui cuprins are numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.