• Actele de identitate ale părților
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul
  • Hotărâre AGA cuprinzând acordul asociaților cu privire la dezmembrare/alipire (dacă una dintre părți este o persoană juridică) și împuternicirea celui abilitat să semneze în numele societății
  • Certificatul de înregistrare a societății la Registrul Comerțului (dacă una dintre părți este o persoană juridică)
  • Certificat constatator recent (dacă una dintre părți este o persoană juridică) pe care notarul public îl poate solicita online, contra cost, de la Registrul Comerțului
  • Certificat de atestare fiscala al persoanei juridice (dacă una dintre părți este o persoană juridică)
  • Actele de proprietate ale imobilului și încheierea de intabulare
  • Certificat fiscal emis pe numele proprietarului eliberat de Administrația Financiară din care să rezulte că nu există datorii, pentru fiecare coproprietar în parte (dacă este cazul), cu privire la imobilul ce se dezmembrează/alipește
  • Extras de carte funciară pentru autentificare – se obține prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile de la înregistrarea cererii
  • Certificat de urbanism, dacă este cazul
  • Documentație cadastrală pentru operațiunea care se efectuează, cu numărul cadastral atribuit fiecărui lot sau imobilului nou creat

În funcție de detaliile  fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune lista de mai sus, al cărui cuprins are numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.