Activitatea notarială asigură persoanelor fizice, precum și celor juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum și exercițiul drepturilor și ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public și are statutul unei funcții autonome.

Activitatea notarială se înfăptuiește în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnica, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.

Actul autentificat de notar public care constată o creanță certă și lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilității acesteia. În lipsa actului original, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanței creditorului scutindu-l de un posibil proces lung și costisitor.

Notarul efectuează pentru părți serviciile de publicitate imobiliară: obținere de extrase de carte funciară de autentificare, înscrierea dreptului de proprietate și/sau a celorlalte drepturi reale dobândite de părți, etc.