Acte necesare

  • actele de identitate ale părților (carte de identitate, pașaport);
  • acte de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, hotărâre judecătorească, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
  • certificat fiscal, în termen de valabilitate, emis pe numele proprietarului de către Administrația Financiară;
  • certificat de urbanism în termen de valabilitate;
  • documentația cadastrală (“cadastrul”, întocmit de un expert cadastral şi încheierea de intabulare în cartea funciara a bunurilor imobile);
  • extras de carte funciară pentru autentificare care se obține numai prin intermediul biroului notarial la cererea proprietarului și este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
  • doar pentru persoanele juridice: certificat de înregistrare, act constitutiv, hotărâre AGA.