Acte necesare

  • acte de identitate părți;
  • acte de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donație, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor);
  • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administrația Financiară competentă, din care sa rezulte că proprietarul este la zi cu plățile către stat. Administrația Financiară competentă este cea la care se plătește impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil 30 zile de la data emiterii;
  • extras de carte funciară de autentificare obținut prin intermediul biroului notarial  (valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii);