Autentificarea contractelor de vânzare, donație, dare în plata, întreținere, renta viagera, partaj și a oricăror alte acte prin care se transfera dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobil

 • Actele de identitate ale părților
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul
 • Hotărâre AGA cuprinzând acordul asociaților cu privire la înstrăinarea/dobândirea/partajarea bunului (dacă una dintre părți este o persoană juridică) și împuternicirea celui abilitat să semneze în numele societății
 • Certificatul de înregistrare a societății la Registrul Comerțului (dacă una dintre părți este o persoană juridică)
 • Certificat constatator recent (dacă una dintre părți este o persoană juridică) pe care notarul public îl poate solicita online, contra cost, de la Registrul Comerțului
 • Certificat de atestare fiscala al persoanei juridice (dacă una dintre părți este o persoană juridică)
 • Actele de proprietate ale imobilului și încheierea de intabulare
 • Certificat fiscal emis pe numele proprietarului eliberat de Administrația Financiară din care să rezulte că nu există datorii, pentru fiecare coproprietar în parte (dacă este cazul), cu privire la imobilul ce se înstrăinează
 • Extras de carte funciară pentru autentificare – se obține prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile de la înregistrarea cererii
 • Certificat de performanță energetică, emis de un auditor energetic atestat, pentru imobilele ce depășesc 50 mp
 • În cazul apartamentelor – adeverință de la asociația de proprietari care să arate ca nu exista datorii
 • Polița de asigurare obligatorie a locuinței (opțional)
 • Ultima factura și chitanța pentru plata eventualelor utilități ale imobilului (curent electric, gaze, etc.)
 • Certificat de urbanism, dacă este cazul
 • Dovada existenței creanței, pentru actele de dare în plată
 • Certificat medico legal, dacă este cazul
 • Expertiză cu privire la valoarea bunului, dacă este cazul
 • Hotărârea de divorț, dacă este cazul
 • Acte de stare civilă, dacă este cazul

În funcție de detaliile  fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune lista de mai sus, al cărui cuprins are numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.